Soudní překlady

Cizojazyčné dokumenty pro úřední úkony

Při úředních úkonech se předkládají nejrůznější dokumenty. Pokud jsou tyto dokumenty ze zahraničí v anglickém či ruském jazyce, české úřady vyžadují jejich překlad s úředním ověřením, někdy také nazývaný úřední či soudní překlad. Totéž platí i v případě, že potřebujeme předložit v cizině dokument vyhotovený původně v českém jazyce. Listinný originál či ověřená kopie původního dokladu se spojí (sešije) s vytištěným překladem, který je opatřen kulatým razítkem tlumočníka, jeho podpisem a tlumočnickou doložkou potvrzující, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Druhy překládaných dokumentů

K nejčastěji překládaným dokumentům patří rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z trestního rejstříku, vysvědčení, diplomy, plné moci, prohlášení, nájemní či pracovní smlouvy, bankovní dokumenty, obchodní smlouvy, daňové doklady apod.

Forma dokumentu pro překlad

Než zákazník přinese dokument k překladu, doporučuji zjistit na příslušném úřadě, ve škole, firmě apod. v České republice či cizině, jaká forma dokladu se vyžaduje. Někdy jsou zapotřebí originální dokumenty, někdy stačí jejich ověřené kopie (matrikou, notářem, na poště) či kopie prosté. V některých případech se vyžaduje i tzv. apostila (potvrzení pravosti podpisu úřední osoby), kterou vystavují ministerstva zahraničí jednotlivých zemí. Pokud mám přeložit český doklad do anglického nebo ruského jazyka, měl by mi být k překladu dodán již se všemi potřebnými ověřovacími razítky, jejichž text pak rovněž v překladu bude uveden.

Elektronické překlady

Nová česká legislativa již nyní umožňuje vyhotovit soudní překlad v elektronické podobě. Podklad i překlad se zpracují do jednoho dokumentu ve formátu pdf, ke kterému se připojí tlumočnická doložka. Razítko soudního tlumočníka je v tomto případě nahrazeno kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Způsob předání dokumentu pro překlad

Vzhledem k tomu, že původní doklad je třeba s překladem napevno spojit, je nutno jej dodat ve fyzické, tj. listinné podobě. Zákazník z Hradce Králové či blízkého okolí by proto měl počítat se dvěma návštěvami – při první přinese text k překladu a při druhé si hotový přeložený dokument vyzvedne. Pokud se zákazník nemůže dostavit osobně, lze dokument i překlad poslat poštou. Kromě toho lze také dokument i se všemi ověřovacími razítky naskenovat a zaslat je e-mailem. Podle elektronického podkladu překlad připravím a vytisknu a zákazník pak výchozí listinný doklad přinese a já jej na počkání zkontroluji a spojím s připraveným překladem.This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
© 2005 - 2024 Překlady HK, všechna práva vyhrazena.