Tlumočení

Tlumočnické služby poskytuji v případech, kdy je účastníkem nějakého úředního úkonu cizinec neovládající český jazyk.

Soudy, policie

Pro potřeby soudního řízení, ať už ve věcech trestních, občanských nebo správních (např. azylové řízení) jmenují tlumočníka přímo jednotliví soudci. Stejně postupuje i policie ČR v případech tlumočení výslechů či svědeckých výpovědí. V těchto případech hradí služby tlumočníka ze zákona stát.

Notáři

Nejčastějšími případy, kdy je třeba tlumočníka u jednání před notářem, jsou obchodní záležitosti - zakládání společností, valné hromady, změny ve společnostech apod. Je-li členem společnosti/akcionářem cizinec nehovořící česky, je třeba, aby se tlumočník účastnil jednání a na vyhotovených zápisech a dokumentech svým podpisem a kulatým razítkem potvrdil, že cizinec byl s jednáním a dokumenty seznámen v jazyce, který ovládá. U listinných dokumentů, které na základě jednání notář vyhotoví, mohu pak samozřejmě zajistit i úřední písemný překlad.

Úřady

Soudního tlumočníka je zapotřebí i pro jiná jednání na úřadech. V poslední době se například v mé praxi vyskytuje stále častěji jednání na matrice v souvislosti s uznáním otcovství.

Svatby

S matrikou souvisí i tlumočení svateb, je-li jedním ze snoubenců cizinec neovládající český jazyk. Před tlumočením svatebního obřadu vždy kontaktuji příslušnou matriku a oddávajícího, abych se s nimi domluvila na obřadu a pomohla tak zajistit jeho klidný průběh. Součástí služeb, které poskytuji, jsou i písemné překlady dokladů potřebných k uzavření manželství.
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
© 2005 - 2023 Překlady HK, všechna práva vyhrazena.